KLAUDUSIA14.8log.pl | Strona: 1.html

Temat: Darowizna domu
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku. tezy z piśmiennictwa
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=6030Temat: Darowizna spółdzielczego prawa do lokalu
... niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=2397


Temat: Darowizna domu
ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=1928


Temat: Jak zagwarantować sobie mieszkanie?
Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7215


Temat: Ploteczki o wrześniowych maluszkach cz. VII
gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego...
Źródło: rodzinko.pl/showthread.php?t=3223


Temat: Ile kasy dla notariusza?
... Można zaproponować notariuszowi niższe wynagrodzenie, a jak się nie zgodzi pójść do innego. Howgh :lol:
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=58347


Temat: Od marca więcej zwolnionych z abonamentu RTV
narodowej w roku poprzedzającym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Abonamentu nie zapłacą także m.in. osoby bezrobotne; osoby, które ukończyły 75 lat; osoby niesłyszące, posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w...
Źródło: sat-extreme.pl/showthread.php?t=4043


Temat: Urząd I Instancji nie uznaje mnie jako stronę w postępowaniu.
... mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Przepis prawny:Art. 55....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=36763


Temat: Koszty sporządzenia aktu notarialnego
... nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej"Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=2451


Temat: Potrzebuję Porady Prawnika - Pilne
... zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=143082


Temat: mieszkanie
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku. dla mieszkania wartego 200 000 zł, maksymalna taksa...
Źródło: maszewska37.sisco.pl/forumphpbb/viewtopic.php?t=38


Temat: Szef WSzW odmawia wypłacenia należnośći
odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego. § 6. Grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. To tak na marginesie, gdyż z dokumentów jakie otrzymaliśmy od użytkownika Junior6 wynika, że w niniejszej sprawie nie z...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=15287


Temat: PU o rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 4. Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, sądy powszechne ... samorządu terytorialnego przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz poszkodowanych stosuje się odpowiednio art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Art. 4. 1. W przypadku braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia ... Pracowniczych. 2. Zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może podlegać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, za okres nie dłuższy niż od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia...
Źródło: prpg.org.pl/viewtopic.php?t=610


Temat: Ustawy uchwalone przez Parlament RP
braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za: 1) czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 2) czas nie wykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn ... nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 2. Zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może podlegać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, za okres nie dłuższy niż od dnia...
Źródło: prpg.org.pl/viewtopic.php?t=340


Temat: Znowu Poniatowszczak;-)
Zabytków przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz ze swoją opinią co do zasadności przyznania nagrody i jej rodzaju w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 5. O przyznaniu nagrody pieniężnej albo dyplomu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego decyduje w terminie 2 ... być większa niż dwudziestopięciokrotne przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszane dla celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 3. W wyjątkowych wypadkach, gdy zabytek posiada oprócz znacznej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej także znaczną wartość materialną, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków wysokość nagrody pieniężnej może być podwyższona do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, ... narodowego przyznaje dyplom. § 7. Nagrody pieniężne wypłaca się ze środków finansowych przewidzianych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. § 8. Wykaz przyznanych dyplomów i nagród pieniężnych prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. § 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 października...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=1695